ЗОРНИЦА МЛАДЕНОВА Галерия

ЗОРНИЦА МЛАДЕНОВА

УЧЕН ЖУРНАЛИСТ

08-02-1974г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

 

Editor in the magazine Diplomatic Life

Zornitza Mladenova is a Senior Future Leader included in the program of the Foundation for Global Community Health, Las Vegas, USA, organization with experts from 70 countries working for the public health and wellbeing  (since 2014). The representative for Bulgaria of the First Global School Educational Program based on the UN Sustainable Development Goals supported by the Foundation for Global Community Health, Hopsports Inc., and the Global Sustainable Index Institute Foundation. Holds a Ph.D. degree in Sport Sciences, Physical Education, and Sports Tourism from the National Sports Academy “Vassil Levski”. She has completed her postgraduate education in Economy and Management of Tourism at the University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria. As a President of the Commission for the Development of Student Sport in the Republic of Bulgaria, she has been a Chair of the Organizing Committee (OC) and Founder of the First National Student Summer and Winter Games (since 2008). She has over 15 years of experience organizing and conducting research and practical implementation in sports tourism, special events, and digital marketing and communications, wellness, and public health. Special accent in her practical and scientific work is given to: implementation of the digital platform of HOPSports Brain Breaks® Physical Activity Solutions and investigation of the impact of the digital learning and teaching in the area of physical activities, mental health, and wellbeing. She is the author of more than 20 scientific papers published in international journals. She holds key positions in many international projects with the partnerships of the Foundation for Global Community Health, Hopsports Inc., the Global Sustainable Index Institute Foundation, BRICS Council of Sports Science and Physical Education, International Federation for Fitness, Health, Physical Education & Iron Games, etc. Generalizing the joint successful study on the effects of COVID-19 pandemic to psychological multimodal responses a resulting book publication “Psychological Responses, Coping Strategies, and Physical Activity during the COVID – 19 Pandemic.” (https://www.amazon.com/Psychological.../dp/6204724983

https://www.amazon.co.uk/Psychological-Responses-Strategies-Physical-Activity/dp/6204724983

As a member of the “Future Leader Program,” she was a part of Organizing committees in ICPESS 2015 – Indonesia, ACPESS 2015 - India, GoFPEP 2016 – Turkey, ICSPHW 2016 – Philippines, BRICSCESS 2017, Brazil, ICPESS 2018 – Turkey, SEAGSC 2019 & ACPESS 2019 – South Africa, WWSSSM, 2020 – India&Saudi Arabia, ICPESS 2021 – Indonesia, RASCON 2022 – Pakistan, IECSES 2022 – Turkey. She participated as a keynote speaker and lecturer in more than 30 international scientific conferences around the world.

***********************************

Д-р Зорница Младенова е представител на програмата «Бъдещи лидери в науката“ на Фондацията за глобално обществено здраве, Лас Вегас, САЩ, една от най-големите университетски и научни мрежи с експерти от повече от 80 държави, в областта на спортната наука, медицината, индустрията за свободното време и изкуствата (2014). Представител за България на Първата глобална училищна образователна програма, базирана на Целите на ООН за устойчиво развитие, подкрепена от Фондация за глобално обществено здраве, Hopsports Inc., и Фондацията Global Sustainable Index Institute, Женева, Швейцария. Член на съвета за спортна наука към BRICS (2017). От 2020г. е член на международния експертен форум Secure Digital Future 21 (2017) за съвместни изследвания и споделена експертиза между бизнеса, науката и политиката, с участието на над 60 държави от цял свят.

Притежава докторска степен по специалност спортна наука, физическо възпитание и спортен туризъм от Национална спортна академия „Васил Левски”. Завършила е следдипломна квалификация по Икономика и управление на туризма в УНСС, София, България. Специализира 2 години немска литература във Виенския университет, Виена, Австрия.

Като председател на Комисията за развитие на студентския спорт в Република България е  основател и председател на Организационния комитет на Първите национални студентски летни и зимни игри (2008).

Тя има над 15 години опит в организирането и провеждането на изследвания и практическа реализация в спортния туризъм, специални събития, дигитален маркетинг и комуникации и обществено здраве.

Специален акцент в нейната практическа и научна работа е поставен на внедряване на дигиталната платформа на HOPSports Brain Breaks® Physical Activity Solutions и изследване на въздействието на дигиталното обучение и преподаване в областта на физическите активности, изкуствата и психичното здраве.

Д-р Младенова е автор на повече от 20 научни труда, публикувани в индексирани международни списания. Тя заема ключови позиции в много международни проекти с партньорствата на Фондацията за глобално обществено здраве, Hopsports Inc., Фондацията Global Sustainable Index Institute, Съвета по спортни науки и физическо възпитание на БРИКС, Международната федерация за фитнес, здраве и физическо възпитание и др.

Последният международен проект, ръководен от д-р.Младенова «Психологически аспекти, физически активности и стратегии за справяне по време на Ковид пандемията» съвместно с Центъра за обучение, симулации и анализ към секция "Информационни технологии в сигурността» към БАН, завършва с публикуването на книгата по проекта от издателството Lambert Academic Publishing.

https://www.amazon.co.uk/Psychological-Responses-Strategies-Physical-Activity/dp/6204724983

Като член на програмата „Бъдещи лидери в науката“, тя е част от организационните комитети на

 • ICPESS 2015 – Индонезия,
 • ACPESS 2015 – Индия,
 • GoFPEP 2016 – Турция,
 • ICSPHW 2016 – Филипини,
 • BRICSCESS 2017 - Бразилия,
 • ICPESS 2019 – Турция,
 • SEAGSC & ACPESS 2019 – Южна Африка,
 • WWSSSM 2020 – Индия и Саудитска Арабия 
 • ICPESS 2021 – Индонезия.

Участвала е като национален делегат и лектор в повече от 30 международни научни форуми по света.

Интервю:

Сайтове:


  Социални мрежи