ТОНИ СПАСОВ Галерия

ТОНИ СПАСОВ

УЧЕН АДМИНИСТРАЦИЯ

22-01-1961г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Тони Спасов е роден на 22.01.1961 г. в гр.Червен бряг, Плевенски окръг. През 1984 г. завършва Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и през същата година след конкурс е назначен за асистент по неорганична химия. През 1988 г. защитава дисертация на тема “Кинетика на кристализация на аморфни метални сплави“. През 1994 г. е избран за доцент, а през 2005 г. - за професор по химия на твърдото тяло в катедра „Приложна неорганична химия“. През 2004 г. защитава дисертация за доктор на химическите науки. През 2012 г. проф. Спасов е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Научните интереси на проф. дхн Тони Спасов са в областта на физикохимичното материалознание. Бил е многократно на дългосрочни специализации и гост-професури в научни центрове и университети в Германия (1990 – 1991, 2004 г.), Автономния университет на Барселона (2001-2002 г.), Университет на Лавбороу (1995 г.), Централния университет в Мичиган, САЩ (2005 г.). В периода 1997 – 1999 г. е гостуващ учен със стипендия на фондацията „Александър фон Хумболт“ в университета в град Дортмунд, Германия.

Проф. Спасов е съавтор на повече от 150 публикации в научни списания, които са цитирани повече от 1700 пъти, h-index = 21.

Проф. Спасов е бил ръководител и участник в множество научни проекти с Фонд научни изследвания, проекти по Рамковите програми на ЕС, Национални програми, както и индустриални проекти.

Проф. Спасов води лекционни курсове по Материалознание, Наноматериали и нанотехнологии, Химия на твърдото състояние, Приложна неорганична химия, Приложна електрохимия в различни бакалавърски и магистърски специалности на Факултета по химия и фармация.

Бил е научен ръководител на множество успешно защитени бакалавърски тези, магистърски дипломни работи и докторски дисертации.

От 2011 г. е ръководител на катедра „Приложна неорганична химия“, а в периода 2008-2015 г. е бил декан на Факултета по химия и фармация.

ТОНИ СПАСОВ

    Социални мрежи