РАЙНА НИКОЛОВА Галерия

РАЙНА НИКОЛОВА

ЮРИСТ ПРЕПОДАВАТЕЛ

09-01-1973г./

ЗОДИЯ   КОЗИРОГ

ПРОФ. РАЙНА НИКОЛОВА Д.Н. е магистър по право на Софийския университет "Свети Климент Охридски" 1991 - 1996 г. Тя е доктор по право от 2004 г. със защитена тема на дисертацията «Публичноправни проблеми на телевизионната програма на обществената телевизия в България» в научна специалност «Административно право и административен процес” (шифър 05.05.07) и доцент по същата специалност с хабилитационен труд „Възникване и развитие на радиото и телевизията в България – публичноправни аспекти”.

Съдебен кандидат 1996 - 1997 г. при Софийски градски съд.

Юрисконсулт и административен директор на Българската национална телевизия (1997 - 2003 г.).

Член на Съвета за електронни медии (2004 - 2010 г.).

Доцент в Нов български университет, департамент „Право” от 1.03.2010 г.

Професор в Нов български университет, департамент „Право” от 1.02.2017 г.

Един от създателите и организаторите на общоуниверситетския семинар на Нов български университет "Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ".

Хоноруван преподавател в Нов български университет (2001 – 2010 г.), Югозападния университет „Неофит Рилски” (2003 – 2009 г.) и в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масови комуникации от 2009 г. и понастоящем.

Хоноруван и щатен преподавател във Висше училище „Колеж по пощи и телекомуникации” – София (2010 – 2012 г.).

Хоноруван преподавател в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Медия икономика” през 2016 г.

Инициатор и един от организаторите на националните научно-практически конференции: "Медиите в България: 25 години по-късно" (2014 г.) и "Медиите в България: 30 години по-късно" (2019 г.) на Нов български университет. Съорганизатор на националната научно-практическа конференция "Законът на правото или правото на закона" (2015 г.) на Нов български университет.

Доктор на юридическите науки на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” от 24.06.2016 г. със защитена тема на дисертацията „Публичноправни проблеми на печатните медии в България”.

Участник в международни и национални научно-изследователски проекти.

Научен ръководител на законодателни проучвания към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема:

1. “Правни норми, регламентиращи възможността за излъчване на програми, показващи жестокост и насилие, и такива с порнографско съдържание”, 2005 г.;

2. „Правен статут на кмета на общината, на общинския съвет и на областния управител”, 2005 г.;

3. „Европейски практики в законодателството по жалбите и петициите на гражданите”, 2005 г.;

4. „Административно – териториално устройство”, 2005 г.;

5. „Правен режим на лицензиране на операторите за радио- и телевизионна дейност”, 2006 г.;

6. “Общественият радио- и телевизионен модел на държавите в Европа – правна рамка, състояние и перспективи”, 2006 г.;

7. „Преминаване от аналогово към цифрово телевизионно разпространение в държавите от Европа и САЩ – практически и законодателни проблеми и решения”, 2007 г.;

8. „Публично – частното партньорство в страните от ЕС”, 2008 г.;

9. „Правна уредба на конфликта на интереси в някои държави-членки на ЕС и други държави – Канада, САЩ, Русия, Азербайджан, Казахстан, Мексико, Пуерто Рико и Чили”, 2008 г.;

10. "Административен и съдебен контрол на придобиване, загубване и възстановяване на гражданство в страни от ЕС във връзка с Европейската конвенция за гражданство”, 2009 г.;

11. "Референтен анализ на държавната политика относно финансирането на частните училища в страните от ЕС и ЕИП”, 2010 г.;

12. "Норми, институции и процедури за защита на правата на гражданите от неправомерни действия на правоохранителни органи и специални служби – сравнителен анализ на националното законодателство и законодателствата на държави-членки на Европейския съюз и неевропейски държави”, 2010 г.;

13. „Процедурата по присъждане на научни степени и научни звания съгласно националното законодателство на страни-членки на Европейския съюз» (“Процедурата по присъждане на научни степени и звания според законодателството на Румъния, Руската федерация и САЩ)”, 2010 г.;

14. "Нормативна регламентация на училищната медиация в страните от ЕС", 2011 г.;

15. "Държавата и автономията на висшите училища в ЕС и САЩ", 2012 г.;

16. "Законодателни решения в страните-членки на ЕС, свързани със закрила на детето, насилие над деца, деца в риск и ролята на семейството", 2012 г.;

17. "Финансиране на медии по време на избори", 2012 г. г.;

18. „Проучване на законодателни практики за съдебно обжалване на отнемане и откази за достъп до класифицирана информация, издадени от държавни органи в страни като Великобритания, Германия, Франция, Полша, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Румъния“, 2015 г.;

19. Законодателни мерки в страните-членки на ЕС, гарантиращи присъствие в радиоефир на национални музикални произведения (чиито автори и/или изпълнители са от съответната страна-членка), 2018 г.

Консултант по управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 при въвеждане на стандарта в „Български фермер” ООД и „Печатница София” ЕООД и юрисконсулт на "Вестникарска група България" ООД (януари 2011 - март 2015 г.).

Главен експертен сътрудник на Комисията по културата и медиите на XLII Народно събрание (юли 2013 - ноември 2014 г.).

Член на работна група за разработване на Национална стратегия за развитие на аудиовизуалния сектор в България (2005 г.) и на работна група за изработването на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията по повод въвеждането на Директива 65/2007/ЕО (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) в българското законодателство (2009 г.) при Министерство на културата на Република България.

Вещо лице и автор на съдебни експертизи по граждански дела с предмет авторскоправни спорове между телевизионни оператори (2010 - 2014 г.).

Член на Съюза на юристите в България и на Съюза на българските журналисти.

Член на Специализиран научен съвет по правни науки при Висшата атестационна комисия към Министерски съвет на Република България (2007 - 2010 г.).

Член на Комисията по журналистическа етика (2014 – 2018 г.) към фондация "Национален съвет за журналистическа етика".

Автор на монографии, учебник, учебни помагала, десетки студии и статии в специализирания научен и периодичен печат.

Съставител на сборниците "Медийна регулация" (2003 г.), "Медиите в България: 25 години по-късно" (2015 г.), "Законът на правото или правото на закона" (2016 г.), "Медиите в България: 30 години по-късно".

Сътрудник на изданието на Европейската аудиовизуална обсерватория на Съвета на Европа IRIS Newsletter от 2004 г. насам и автор на множество публикации.

РАЙНА НИКОЛОВА

    Социални мрежи