НИКОЛАЙ СПАСОВ Галерия

НИКОЛАЙ СПАСОВ

УЧЕН АДМИНИСТРАЦИЯ

07-04-1951г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Проф. д-р Николай Спасов е специалист в областта на зоологията, палеонтологията и еволюцията на гръбначната фауна, както и по проблемите на нейното опазване, бивш дирeктор на Националния природонаучен музей,

Роден на 7 април 1951 г. в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1974).
Специалност: зоология на гръбначните животни.

Отдел Палеонтология и минералогия

Област на научни изследвания

  • Над 170 научни публикации в областта на еволюцията на наземната мегафауна, таксономията, морфологията, палеонтологията и археозоологията на Macromammalia еволюцията на поведението на гръбначните животни; екологията на хищниците (Carnivora); опазването на гръбначната фауна.

Текущи проекти

  • Изследване на Неогенската и кватернерна бозайна мегафауна от България (2004—2005 г.)
  • Териофауните от късния миоцен на България: Еволюция на палеосредата и биогеографски сходства. Проектът е по линия на сътрудничеството между БАН и CNRS — France и се изпълнява от НПМ-БАН и Института по динамика на човешката еволюция в Париж. Под печат е монография, отразяваща резултатите от проекта до момента
  • Червена книга на България (том 2 — животни). Проектът е финансиран от МОСВ
  • Морфология, екология и разпространение на гръбначни животни в България (2004—2005 г.)
НИКОЛАЙ СПАСОВ

    Социални мрежи