МАРИЯ   ИВАНОВА Галерия

МАРИЯ ИВАНОВА

УЧЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ

19-02-0000г./

ЗОДИЯ   РИБИ

Проф. Мария Иванова е учен с богат научно-изследователски и академичен опит, експерт по биология, андрология, репродуктивни биотехнологии и криоконсервация на гамети. Била е директор на Института по биология и имунология на размножаването при БАН (2014 – 2018)

Професор д-р Мария Георгиева Иванова - доктор на селскостопанските науки, е учен с богат научно-изследователски и академичен опит. Експерт е по биология, андрология, репродуктивни биотехнологии и криоконсервация на гамети. Нейните квалификации са в научна област, шифър 04 02 01 – „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3. „Животновъдство”, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина”. Научните интереси са в областта на биологията и имунология на размножаването при животните, изучаващи клетъчните и молекулни механизми на протекция и дълготрайно съхранение на половите клетки. Биотехнологичните изследвания с приложно значение на проф. Иванова са в областта на репродуктивната и ветеринарна медицина и са насочени към функционални експерименти и прилагане на съвременни методи за анализ при съхранение на биологичната компетентност на репродуктивни клетки, с цел повишаване ефекта при отглеждане и размножаване на селскостопанските животни. Има публикувани 3 книги, 2 авторски свидетелства и 114 публикации в национални и международни списания, с общ импакт фактор 23.653. Цитиранията на научните постижения на проф. Мария Иванова са над 200, предимно в специализирани и международни научни списания. Има опит като преподавател и ръководител на млади учени. Проф. Иванова е научен ръководител на седем докторанта и петима дипломанта, със защитени дисертации и дипломни работи/магистратури. Компетенциите и са отразени в ръководство на над 20 научни национални и международни проекта, както и в изготвяне на над 25 рецензии на научни проекти, проекти за дисертации и дипломни работи.


    Социални мрежи