АНЕЛИЯ МИНГОВА Галерия

АНЕЛИЯ МИНГОВА

ЮРИСТ ПОЛИТИК

21-12-1957г./

ЗОДИЯ   КОЗИРОГ

АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА, (21.12.1957), професор, доктор по право, Катедра по гражданскоправни науки.

Анелия Йорданова Мингова е родена в Плевен. През 1980г. завършва СУ, Юридическия факултет, специалност право. От 1983г. до 1986г. е редовен докторант по Граждански процес в същия факултет. От началото на 1986г. последователно е асистент, старши асистент /от 1991г./ и главен  асистент ( от1993г.) по Граждански  процес в ЮФ. През 1993г. защитава дисертационния си труд и придобива  научна степен „Доктор по право”. През 1997  получава научно звание „Доцент”, а през 2004г. – „Професор” по Граждански процес. От 1997г.  досега води лекционни  занятия по Граждански процес пред студентите от редовно и задочно обучение в ЮФ на СУ „Св.Кл.Охридски”.През 1999 повежда научна специализация в Института по чуждестранно и международно частно право „Макс Планк“, Хамбург. От 2016г. е Ръководител на Катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на СУ „Св.КЛ.Охридски”.

Води лекционни курсове по Гражданско процесуално право в  ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮФ (1998-2000, от 2014) и ВТУ „Св. Кирил и Методий“, ЮФ (от 2014).

Анелия Мингова е била Народен представител в ХХХІХ (2001-2005) ХL (2005-2009) НС. Била е председател на Комисията по правни въпроси и член на Комисията за промени в Конституцията в ХХХІХ  НС (2001-2005) и председател на парламентарна група в ХL (2005-2009) НС.

През периода 2007-2012 г. е била член и представляващ Висшия съдебен съвет .

            Анелия Мингова е член на Съюза на юристите в България от1981г., арбитър в АС на БСК  от 2001г. и адвокат в Софийска колегия  от 2013г.

            Четени курсове: Гражданско процесуално право – СУ, ЮФ (от 1997), ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮФ (1998-2000, от 2014) и ВТУ „Св. Кирил и Методий“, ЮФ (от 2014).

            Област на основните научни интереси: гражданско процесуално право.


    Социални мрежи