TV
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - СТАРА ЗАГОРА

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - СТАРА ЗАГОРА

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОРТАЛ НА РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е неправителствена организация с нестопанска цел, доброволно сдружение на регионалния бизнес, регистрирано в обществена полза. Учредена е през 1991 г. с цел да представлява и защитава работодателските интересите и предоставя на своите членове и клиенти специализирани бизнес услуги. Палатата в Стара Загора е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Основни цели на Палатата

Подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в региона

Развитие и промоция на регионалната и националната икономика

Утвърждаване на лоялни и коректни пазарни отношения

Представителство и защита на интересите на своите членове и на фирмите от региона

Повишаване на конкурентоспособността на своите членове

Повишаване на квалификацията на работещите

Съдействие за обмен на научни знания, трансфер на иновации и нови технологии

Съдействие за интелигентното използване и производство на енергия от ВЕИ

Съдействие за повишаване на корпоративната социална отговорност на бизнеса

Развитие на предприемачеството със специално внимание към малките и средните предприятия

Популяризиране на дейността и успехите на своите членове и на фирмите от региона

Подобряване на екологичното състояние на региона

Развитие и промоция на туристическия потенциал на региона.

Приоритетите в дейността на ТПП - Стара Загора за 2019 г. са в областта на:

Съдействие на фирмите от региона да намерят нови търговски партньори за бизнес коопериране и нови пазари за износ на продукцията им

Привличане на инвестиции и създаване на нови работни места

Съдействие на фирми и организации от региона за участие в международни европейски проекти, финансиращи бизнес и обществени цели

Засилване на връзката наука - бизнес и съдействие за комерсиализиране на научни разработки

Съдействие за развитие на дуалното обучение

Насърчаване на предприемачеството сред младите хора, повишаване на квалификацията и кариерното развитие

Популяризиране на уникалните продукти на региона, носещи конкурентни предимства - вино, продукти, базирани на розово и други етерични масла, млечни продукти, органични храни и здравословни добавки, IT решения, иновативни продукти и технологии, създадени в региона

Популяризиране на природните дадености, културното и историческото наследство на региона

Подкрепа на проекти и инициативи на обществено значими цели

За изпълнение на целите и приоритетите си Палатата си сътрудничи с институции на национално, областно и общинско ниво, с международни организации, с неправителствения сектор, с образователни и научни институции, с компании, експерти и медии.


    Социални мрежи