DAY OF SALVATION OF BULGARIAN JEWS AND VICTIMS OF THE HOLOCAUST AND CRIMES AGAINST HUMANITY

DAY OF SALVATION OF BULGARIAN JEWS AND VICTIMS OF THE HOLOCAUST AND CRIMES AGAINST HUMANITY

By its decision of February 19, 2003, the Council of Ministers designated March 10 as the Day of Salvation of Bulgarian Jews and Holocaust Victims and Crimes against Humanity. Since 2018, the Republic of Bulgaria is a member of the International Holocaust Remembrance Alliance.

Today marks 79 years since the salvation of Bulgarian Jews. This is an occasion to recall with pride the unprecedented mobilization of Bulgarian society to prevent the deportation of nearly 50,000 Bulgarian citizens of Jewish origin to the Nazi death camps.

Politicians, clergy, intellectuals and a wide range of citizens with different political beliefs and social status unite in defense of Bulgarian Jews, expressing the tolerance and sense of justice of the Bulgarian people. The nationwide effort to save the Bulgarian Jews turned into reality the motto of the Bulgarian state – “Unity makes strength”.

Saving the Bulgarian Jews is a lesson in the superiority of freedom, courage and philanthropy over brute force and hatred. It is also an inspiring role model in the modern fight against all forms of anti-Semitism, racism, discrimination, intolerance and hatred.

On this day, we also remember with great pain the tragic fate of the Jews from parts of northern Greece and parts of the former Yugoslavia, who were occupied by the Nazis during World War II and temporarily administered by the Bulgarian authorities. Today we humbly bow our heads to the memory of these innocent victims, whose deportation to the Nazi death camps was not prevented.

The salvation of Bulgarian Jews, as well as the memory of Jews from parts of northern Greece and parts of the former Yugoslavia who were deported to Nazi death camps, were honored today with a ceremony in front of the Monument of Salvation, next to the National Assembly. The Ministry of Foreign Affairs was represented by Deputy Minister Velislava Petrova. A wreath was laid on behalf of the ministry.

*****************************

Със свое решение от 19 февруари 2003 г. Министерският съвет определя 10 март за Ден на спасяването на българските евреи и на жертвите на Холокоста и на престъпленията срещу човечеството. От 2018 г. Република България е член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста.

Днес се навършват 79 години от спасяването на българските евреи. Това е повод си припомним с гордост безпрецедентната мобилизация на българското общество за предотвратяване на депортацията на близо 50 хил. български граждани от еврейски произход в нацистките лагери на смъртта.

Политици, духовници, интелектуалци и широк кръг от граждани с различни политически убеждения и социално положение се обединяват в защита на българските евреи, давайки израз на толерантността и чувството за справедливост на българския народ. Общонародното усилие за спасяването на българските евреи превръща в действителност девиза на българската държава - „Съединението прави силата“.

Спасяването на българските евреи е урок за превъзходството на свободата, смелостта и човеколюбието над грубата сила и омразата. Това е и вдъхновяващ пример за подражание в съвременната борба с всички форми на антисемитизъм, расизъм, дискриминация, нетърпимост и омраза.

На този ден си спомняме със силна болка и за трагичната съдба на евреите от части от северна Гърция и части от бивша Югославия, които по време на Втората световна война са окупирани от нацистите и временно администрирани от български власти. Днес със смирение прекланяме глава пред паметта на тези невинни жертви, чиято депортация в нацистките лагери на смъртта не е била предотвратена.

Спасяването на българските евреи, както и паметта на евреите от части от северна Гърция и части от бивша Югославия, които са били депортирани в нацистките лагери на смъртта, бяха почетени днес с церемония пред Паметника на спасението, до Народното събрание. Министерството на външните работи бе представено от заместник-министър Велислава Петрова. От името на министерството бе положен венец.


    Социални мрежи