OPENING OF THE ALBANIAN CORNER IN THE NATIONAL LIBRARY 2023

OPENING OF THE ALBANIAN CORNER IN THE NATIONAL LIBRARY 2023

PICTURES 1          PICTURES 2          PICTURES 3

The event was organised in the framework of celebrations of 110th anniversary of establishment of diplomatic relations with Bulgaria.

The Albanian language is more widely spoken than it was 110 years ago – or even 30 years ago. There are plenty of reasons for this. Albanians today are more mobile – they relocate to new countries in search of a new career, a new experience, a different lifestyle. One of the most interesting Albanian facts is that another 10 million Albanians are living outside the country’s boundaries. This is part of the globalisation process.

This is not a symbolic corner. It contains more than 550 volumes in Albanian language and more than 700 volumes speaking about Albania and the Albanians. 350 volumes in two copies referring to Albanian traditions, costumes, culture, history as well as development of Albanians’ social life have further enriched the already existing fund of the library. They have been donated recently by the Academy of Albanology and Academy of Sciences of Albania. We would like students, researchers and Albanian speaking people to make greater use of these materials and learn more about the country called Shqipëria.

An exhibition of wonderful photographs that show our colors, the "Colors of the Albanians" as well as old books from the fund of the Library about Albania and its history was opened on this occasion.

***

Veprimtaria u organizua në kuadër të festimeve të 110 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Bullgarinë.

Gjuha shqipe flitet më gjerësisht sot se 110 vjet më parë – apo edhe 30 vjet më parë. Ka plot arsye për këtë. Shqiptarët sot janë më të lëvizshëm – ata zhvendosen në vende të reja në kërkim të një karriere të re, një eksperience të re, një stili tjetër jetese. Një nga faktet më interesante të shqiptarëve është se 10 milionë shqiptarë të tjerë jetojnë jashtë kufijve të vendit. Kjo është pjesë e procesit të globalizimit.

Ky nuk është një kënd simbolik. Ai përmban më shumë se 550 vëllime në gjuhën shqipe dhe më shumë se 700 vëllime që flasin për Shqipërinë dhe shqiptarët. 350 vëllime në dy kopje që i referohen traditave, veshjeve, kulturës, historisë shqiptare si dhe zhvillimit të jetës shoqërore të shqiptarëve kanë pasuruar më tej fondin tashmë ekzistues të bibliotekës. Ato janë dhuruar së fundmi nga Akademia e Albanologjisë dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Ne dëshirojmë që studentët, studiuesit dhe shqipfolësit t'i përdorin më shumë këto materiale dhe të mësojnë më shumë për vendin e quajtur Shqipëria.

Me këtë rast u hap një ekspozitë me fotografi të mrekullueshme që tregojnë ngjyrat tona, "Ngjyrat e shqiptarëve" si dhe libra të vjetër nga fondi i Bibliotekës për Shqipërinë dhe historinë e saj.

***

Пълна зала в Националната българска библиотека по повод откриването на Албанския кът.

Събитието се организира в рамките на честванията на 110 години от установяването на дипломатически отношения с България.

Албанският език е по-разпространен днес, отколкото преди 110 години - или дори преди 30 години. Има много причини за това. Албанците днес са по-мобилни – местят се на нови места в търсене на нова кариера, нов опит, различен начин на живот. Един от най-интересните факти за албанците е, че още 10 милиона албанци живеят извън границите на страната. Това е част от процеса на глобализация.

Това не е символичен кът. Съдържа повече от 550 тома на албански език и повече от 700 тома, които говорят за Албания и албанците. 350 тома в два екземпляра, които се отнасят до традициите, облеклото, културата, албанската история, както и развитието на социалния живот на албанците, допълнително обогатиха вече съществуващия фонд на библиотеката. Наскоро те бяха дарени от Академията по албанология и Академията на науките на Албания. Искаме студенти, изследователи и албаноговорящи да използват повече тези материали и да научат повече за страната, наречена Албания.

По този повод беше открита изложба с прекрасни фотографии, които показват нашите цветове „Цветовете на албанците“, както и стари книги от фонда на библиотеката за Албания и нейната история.


    Социални мрежи