Official visit of the President of Montenegro Milo Djukanovic 2023

Official visit of the President of Montenegro Milo Djukanovic 2023

Radev: Montenegro's Progress in European Integration Is Positive Example for Western Balkans

Montenegrin President pays formal visit at the invitation of Bulgarian head of State

Montenegro is the most advanced in the European integration process among the Western Balkan countries and Bulgaria will continue to support it so that Montenegro is the next country in the region to join the EU, hhead of State Rumen Radev said at a meeting with Montenegrin President Milo Djukanovic, who is on an official visit to Bulgaria at the invitation of the Bulgarian president. He was welcomed with an official ceremony at St Alexander Nevsky Sq. in Sofia. Later in the day, the two presidents paid tribute at the Monument to the Unknown Soldier. Radev and Djukanovic held a one-to-one meeting and chaired plenary talks between the official delegations of Bulgaria and Montenegro. 

Deep historical ties and shared values, common responsibilities, and common opportunities to work together for security, peace, and regional prosperity bind Montenegro and Bulgaria, the Bulgarian President said. He recalled that each of the countries in the Western Balkans, which had declared ambitions for EU membership, should respect the commitments and criteria established in the EU, the principles of good-neighbourliness and respect for human rights. He expressed the hope that Montenegro would continue to set a positive example for the whole region by implementing the necessary reforms in the process of European integration.

Djukanovic in turn expressed gratitude for Bulgaria's active support for Montenegro's European integration. It is important to have the support of those who know us best, Djukanovic said and highlighted the significant role of this country within the EU for Montenegro's progress on the path to full EU membership. In the Montenegrin President's words, European integration is a top priority for the country after the 2006 restoration of its independence and there is no alternative to the European path for Montenegro as a factor for its modernisation and its security.

The Bulgarian head of State highlighted the improvement of transport connectivity as a key factor for relations between the two countries, which could contribute to deeper cooperation in all other areas of bilateral concern. In his words, Bulgaria and Montenegro have not yet exploited all opportunities, including European instruments and mechanisms, so that they could rely much more quickly on both land and direct air connectivity. The implementation of Transport Corridor 8 is a top priority and should be accelerated, is the common position of both countries.

Cooperation in education was also among the topics discussed during the talks. Montenegro and Bulgaria are actively working on the initiative to establish an International Institute for Sustainable Technologies in Southeast Europe with the support of CERN, which will create qualitatively new opportunities in education, science and medicine.

The two Presidents highlighted the good interaction between Bulgaria and Montenegro within NATO, including the participation of Montenegrin troops in the Multinational Battlegroup on Bulgarian territory. The two Presidents expressed their support for the sovereignty, the independence, and territorial integrity of Ukraine, as well as for diplomatic efforts to end the war as soon as possible, which continues to take new casualties and generate a growing security risk in Europe with negative impacts for the economy, social systems and energy of European countries.

Radev and Djukanovic highlighted the potential of the bilateral economic partnership, in the production of components for the automotive industry, in education, science, and culture. 

During his visit to Bulgaria, President Djukanovic also met with Prime Minister Galab Donev.

*************************************

Държавният глава Румен Радев: Продължаването на напредъка на Черна гора в процеса на европейска интеграция ще бъде позитивен пример за Западните Балкани

Президентът на Черна гора Мило Джуканович е на официално посещение у нас по покана на българския държавния глава

Черна гора е най-напредналата в процеса на европейска интеграция сред страните от Западните Балкани и България ще продължи да я подкрепя, така че Черна гора да бъде следващата държава от региона, която да се присъедини към ЕС. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща с президента на Черна гора Мило Джуканович, който е на официално посещение у нас по покана на българския президент. Мило Джуканович бе посрещнат с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София, след което двамата президенти отдадоха почит пред Паметника на Незнайния воин. Румен Радев и Мило Джуканович проведоха среща на „четири очи“ и ръководиха пленарните разговори между официалните делегации на България и Черна гора. 

„С Черна гора ни свързват дълбоки исторически връзки и споделени ценности, общи отговорности, но и общи възможности да работим заедно за сигурност, мир и просперитет на нашия регион“, заяви българският президент. Държавният глава напомни, че всяка от страните в Западните Балкани, заявила амбиции за членство в ЕС, следва да спазва ангажиментите и установените критерии в ЕС, принципите за добросъседство и зачитането на правата на човека. Той изрази очакване, че Черна гора ще продължи да дава позитивен пример за целия регион с изпълнението на необходимите реформи в процеса на евроинтеграция.

Президентът Мило Джуканович изказа благодарност за активната подкрепа на България за европейската интеграция на Черна гора. „Важно е да ни подкрепят тези, които най-добре ни познават“, посочи Джуканович и изтъкна значимата роля на страната ни в рамките на ЕС за напредъка на Черна гора по пътя към пълноправно членство в Съюза. По думите на черногорския президент европейската интеграция е основен приоритет за страната след възстановяването на нейната независимост през 2006 година и за Черна гора не съществува алтернатива на европейския път като фактор за модернизацията и гарантирането на нейната сигурност.

Българският държавен глава открои подобряването на транспортната свързаност като ключов фактор за отношенията между двете страни, който би могъл да допринесе за по-задълбочено сътрудничество във всички останали области от двустранен интерес. По думите му България и Черна гора все още не са използвали всички възможности, включително европейските инструменти и механизми, така че много по-бързо да разчитат както на сухоземна, така и на пряка въздушна свързаност между двете страни. Реализацията на Транспортен коридор номер 8 е водещ приоритет и следва да бъде ускорена, е общата позиция на двете страни.

Сътрудничеството в сферата на образованието също бе сред обсъдените теми по време на разговора между Румен Радев и Мило Джуканович. Черна гора и България работят активно по инициативата за създаване на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа с подкрепата на ЦЕРН, който да създаде качествено нови възможности в областта на образованието, науката и медицината.

Двамата президенти откроиха доброто взаимодействие между България и Черна гора в рамките на съюзническите им отношения в НАТО, включително и участието на черногорски военнослужещи в Многонационалната бойна група на българска територия. Двамата президенти изразиха подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, както и за дипломатически усилия за възможно най-бързото преустановяване на войната, която продължава да взима нови жертви и да генерира растящ риск за сигурността в Европа с негативни последици за икономиката, социалните системи и енергетиката на европейските страни.

И Румен Радев, и Мило Джуканович откроиха потенциала на двустранното икономическо партньорство, в производството на компоненти за автомобилната индустрия, в образованието, науката и културата. 

В рамките на посещението си в България президентът Мило Джуканович проведе среща и с министър-председателя Гълъб Донев.

*******************************

Министър-председателят Гълъб Донев се срещна с президента на Черна гора Мило Джуканович, който е на официално посещение в София. В рамките на разговора им в Министерския съвет двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения, европейската перспектива на Черна гора и други актуални теми от регионалния дневен ред.

Премиерът Гълъб Донев потвърди подкрепата на България за Черна гора по пътя на страната към Европейския съюз. Той изтъкна, че именно процесът на разширяване на ЕС се е утвърдил като стабилизиращ фактор в региона и силен стимул за провеждане на ключови реформи. Донев отбеляза и значението на регионалното сътрудничество в рамките на съществуващите формати и инициативи, което също е от ключово значение за постигането на дългосрочна сигурност, стабилност и просперитет в Югоизточна Европа. В този смисъл българският министър-председател поздрави Подгорица в качеството ѝ на настоящ председател на ПСЮИЕ и открои амбициозната й програма с приоритетните области на сътрудничество.

Премиерът Гълъб Донев акцентира и върху традиционно приятелските отношения между България и Черна гора, които са добра основа за надграждане на сътрудничеството в областта на туризма, културното сътрудничество, икономиката, инвестициите, енергетиката, както и сигурността и отбраната. Министър-председателят открои възможностите за увеличаване на стокообмена с Черна гора, като бъде активизирана работата по подготовката на двустранно Споразумение за насърчаване на инвестициите.


    Социални мрежи