CELEBRATION OF THE NATIONAL DAY OF THE STATE OF KUWAIT 2023

CELEBRATION OF THE NATIONAL DAY OF THE STATE OF KUWAIT 2023

The Embassy of the State of Kuwait, in the Republic of Bulgaria, organized an official reception on the 22nd of February 2023 at the Marinella Hotel in Sofia on the Occasion of the 62nd National Day and the 32nd Liberation Day of the State of Kuwait.

25th of February, the National holiday of the State of Kuwait, is associated with gaining the country's independence on the 19th of June 1961 and with its liberation on the 28th of February 1991. The two historic events are celebrated together as one national holiday.

The Minister of Economy Mr. Nikola Stoyanov, the Minister of Tourism Ilin Dimitrov, the Director of the "Middle East and Africa" Directorate at the Ministry of Foreign Affairs Mr. Rumen Petrov, as well as ambassadors and diplomats, representatives of the media, cultural and academic bodies, and friends, were all attendees at the reception given by H.E. Mr. Ghazi Alfadhli - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Kuwait to the Republic of Bulgaria.

The guests of the reception had the opportunity to see the specially-made Kuwaiti corner in the hall. They also received promotional, cultural, and literary brochures and materials from Kuwait.The attendees enjoyed the variety of delicious Arabic and local dishes, as well as, the lovely pastries and tea.

Diplomatic Life congratulates the State of Kuwait on the occasion of the National Day.

*****************************************

ЧЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ 2023

Посолството на Държава Кувейт в Република България организира официален прием на 22 февруари 2023 г. в хотел Маринела в София по случай 62-рия Национален празник и 32-рия Ден на Освобождението на Държавата Кувейт.

25 февруари, Националният празник на държавата Кувейт, се свързва с извоюването на независимостта на страната на 19 юни 1961 г. и с освобождението й на 28 февруари 1991 г. Двете исторически събития се празнуват заедно като един национален празник.

Министърът на икономиката г-н Никола Стоянов, министърът на туризма Илин Димитров, директорът на дирекция „Близък изток и Африка” в МВнР г-н Румен Петров, както и посланици и дипломати, представители на медиите, културни и академични организации и приятели присъстваха на приема, даден от Н. Пр. г-н Гази Алфадли - извънреден и пълномощен посланик на Държавата Кувейт в Република България.

Гостите на приема имаха възможност да разгледат специално изработения кувейтски кът в залата. Те също получиха рекламни, културни и литературни брошури и материали от Кувейт.Присъстващите се насладиха на разнообразието от вкусни арабски и местни ястия, както и на прекрасните сладкиши и чай.

Diplomatic Life поздравява Държавата Кувейт по повод Националния празник.


    Социални мрежи