The Government approved the Initial Memorandum of the Republic of Bulgaria in connection with the process of our country's accession to the OECD

The Government approved the Initial Memorandum of the Republic of Bulgaria in connection with the process of our country's accession to the OECD

Министерският съвет одобри Първоначален меморандум на Република България във връзка с процеса на присъединяването на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В съответствие с декларирания в началото на своята работа приоритет, служебното правителство изпълни ангажимента си и изготви този ключов документ в изключително кратък срок. Министерският съвет възложи на министъра на външните работи Николай Милков да връчи меморандума на генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, като с внасянето му на практика стартира същинската част на разговорите за присъединяване на България към организацията.

Документът представлява първа самооценка на съответствието на българското законодателство, политики и практики с действащите правни инструменти на ОИСР. Той бе изготвен с приноса на всички ведомства, участващи в междуведомствения координационен механизъм за присъединяването ни към Организацията, който се председателства от министъра на външните работи.

Внасянето на Първоначалния меморандум в ОИСР е изключително важна стъпка по пътя на присъединяването на България към глобалната общност на държави, споделящи общи ценности, стандарти и най-добри практики за постигане на устойчив икономически растеж и висок стандарт на живот, което ще донесе дългосрочни ползи за страната ни.


    Социални мрежи