DIPLOMATIC LIFE - HOW TO HELP THE EARTHQUAKE VICTIMS IN TURKEY AND SYRIA

DIPLOMATIC LIFE - HOW TO HELP THE EARTHQUAKE VICTIMS IN TURKEY AND SYRIA

DIPLOMATIC LIFE - КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА В ТУРЦИЯ И СИРИЯ

Силното земетресение в Турция и Сирия от понеделник сутринта и последвалите мощни вторични трусове предизвикаха вълна от съпричастност в цял свят, включително в България. 

DIPLOMATIC LIFE решихме да обобщим част от доброволческите инициативи у нас, чрез които можем да помогнем на хилядите пострадали в двете страни. 

 

ИНИЦИАТИВИ В БЪЛГАРИЯ

 • Българският Червен кръст 
  откри специална банкова сметка в лева, на която можете да изпратите дарение:
  IBAN: BG64UNCR76301078660913  За пострадалите от земетресението в Турция
  SMS на кратък номер 1466 към всички мобилни оператори - Можете да подкрепите кампанията

************************************************

 • ПОСОЛСТВО НА ТУРЦИЯ
  Посолството на Република Турция в София също организира дарителска инициатива и има открити левови и евро сметки в Ziraat Bank в България. Даренията ще бъдат препратени на Турската дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации - AFAD.
  БАНКА: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – SOFIA BRANCH
  ИМЕ НА СМЕТКА: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY
  СМЕТКА В ЛЕВА :   IBAN: BG64TCZB93501010150300
  СМЕТКА В ЕВРО :   IBAN: BG89TCZB93501410150302
  SWIFT/BIC KODU: TCZBBGSF

*************************************************

 • ПОСОЛСТВО НА СИРИЯ
  Към този момент посолството на Сирия в България набира материални дарения за пострадалите в страната. Адресът е София, бул. "Симеоновско шосе" 13А.
  Председателят на асоциацията на сирийците в България - Мохамед Ибрахим посочи, че към момента даренията са материални, тъй като е трудно да се събират парични средства заради наложените санкции срещу Сирия.

*************************************************

 • Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в България също приема дарения на банковата си сметка. Трябва да посочите целта на дарението при превода на средствата.
  Търговска банка "Д"
  IBAN: BG15DEMI92401000232957
  BIC: DEMIBGSF DEMIBGSF

*************************************************

 • Движението за права и свободи разкри дарителска сметка, средствата от която ще бъдат предоставени в помощ на бедстващите.
  ТЪРГОВСКА БАНКА Д ГР.СОФИЯ
  IBAN BG96DEMI92405000309448
  BIC DEMIBGSF

*************************************************

 • Издателят Манол Пейков също събира дарения за пострадалите. Засега средствата ще отидат за Турция, тъй като Пейков няма връзка със Сирия.
  PayPal: manolpeykov@yahoo.com
  Търговска банка Д
  IBAN: BG39DEMI92405000305527
  BIC: DEMIBGSF

  Титуляр: Манол Костадинов Пейков
  Основание: За пострадалите от земетресението

*************************************************

 • Фондация Три жени събират материални дарения като ръкавици, якета, шалове, шапки, одеяла, палатки, спални чували, памперси, бебешка храна, дамски превръзки, столчета и маси за къмпинг и други.
  Те могат да бъдат изпращани на адрес:
  София - Агенция Маккан, ул. Шипка 23, София 1504, тел. +359885999766
  Пловдив - Манол Пейков, ИК Жанет 45, бул. Ал. Стамболийски 9, Пловдив 4004, тел.0889377723.

**************************************************

 • Лазар Радков от Капачки за бъдеще пък се обедини с КаузиБГ и също събира средства за одеяла, спални чували, шалтета, спасително фолио, походни легла и други необходими консумативи. Можете да дарите сума по ваша преценка тук.

**************************************************

**************************************************

 • Гората.бг набира средства за закупуването на вещи от първа необходимост. Вече е задействана организация по транспортирането им в най-кратки срокове до Турция и Сирия.
  по PayPal - Можете да дарите
  сметката на организацията: Фондация „Гората.бг“
  IBAN: BG74RZBB91551011840078, Основание: Земетресение.

**************************************************

 • "Платформата" е във връзка с две организации в Турция и една в Сирия, включително мрежа от банки за хранителни продукти, която раздава храна и вода на пострадалите, и организация на 16 000 спасители доброволци, активна в разрушените градове Караманмараш и Пазарджък, и набира средства в тяхна помощ.
  Можете да подкрепите кампанията ТУК.

**************************************************

 • Национална Асоциация на Доброволците в България набира средства, за да подпомага екипите си, които вече действат в спасителни акции в Турция. Те имат нужда от средства за гориво, консумативи, медикаменти и други неща от първа необходимост, с които да бъдат по-ефективни на терен:
  Уникредит Булбанк АД
  IBAN: BG11 UNCR 7000 1522 2002 11
  BIC: UNCRBGSF

***************************************************

 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • УНИЦЕФ е международният фонд за децата към ООН. Негови екипи са на терен в Сирия, където оказват помощ на деца и семейства, включително помагат на непридружени деца да намерят близките си. При заявка от турското правителство УНИЦЕФ е готов да окаже помощ и в Турция.
   
 • Белите каски са организация, съставена от 3000 доброволци, които работят от много години в Сирия. Ако решите да дарите на тях, парите ще отидат за оборудване и консумативи, за да може доброволците да продължат операциите си по търсене и спасяване на оцелели след земетресението.
   
 • World Food Programme - организация на ООН за борба с глада, са на терен в Сирия и Турция и си партнират с местните организации в двете страни за спешни доставки на пакети храна.
   
 • International Rescue Committee е на терен в Сирия от 2012 г. Те предоставят хуманитарна помощ на засегнатите от войната, а сега и от тежкото земетресение региони.
   
 • Global Giving свързва по-малки местни организации с дарители. Тя стартира специална кампания с цел да събере 5 милиона долара за пострадалите в Турция и Сирия. С парите ще бъдат осигурени храна, подслон, вода, както и подкрепа на пострадалите от екипи психолози.
   
 • Лекари без граници. Те предоставят одеяла и медицински комплекти и оказват медицинска помощ на ранените в северозападна Сирия.

*******************************************************************************

DIPLOMATIC LIFE - HOW TO HELP THE EARTHQUAKE VICTIMS IN TURKEY AND SYRIA

The strong earthquake in Turkey and Syria since Monday morning and the subsequent powerful aftershocks caused a wave of sympathy all over the world, including in Bulgaria.

DIPLOMATIC LIFE decided to summarize some of the voluntary initiatives in our country through which we can help the thousands of victims in both countries.

 

INITIATIVES IN BULGARIA

 

The Bulgarian Red Cross

opened a special bank account in BGN to which you can send a donation:

IBAN: BG64UNCR76301078660913 For the victims of the earthquake in Turkey

SMS to short number 1466 to all mobile operators - You can support the campaign

 

EMBASSY OF TURKEY

The Embassy of the Republic of Turkey in Sofia also organizes a donation initiative and has open leva and euro accounts at Ziraat Bank in Bulgaria. The donations will be forwarded to the Turkish Disaster and Emergency Management Directorate - AFAD.

BANK: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – SOFIA BRANCH

ACCOUNT NAME: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

ACCOUNT IN LEVA: IBAN: BG64TCZB93501010150300

ACCOUNT IN EURO: IBAN: BG89TCZB93501410150302

SWIFT/BIC CODE: TCZBBGSF

 

EMBASSY OF SYRIA

At this moment, the embassy of Syria in Bulgaria is collecting material donations for the victims in the country. The address is Sofia, 13A Simeonovsko Shosse Blvd.

The chairman of the association of Syrians in Bulgaria - Mohamed Ibrahim indicated that at the moment the donations are material, as it is difficult to collect funds due to the sanctions imposed on Syria.

 

The Chief Muftiship of the Muslim Confession in Bulgaria also accepts donations to its bank account. You must indicate the purpose of the donation when transferring the funds.

Commercial Bank "D"

IBAN: BG15DEMI92401000232957

BIC: DEMIBGSF DEMIBGSF

 

The Movement for Rights and Freedoms has opened a donation account, the funds from which will be provided to help those in need.

COMMERCIAL BANK D SOFIA

IBAN BG96DEMI92405000309448

BIC DEMIBGSF

 

Publisher Manol Peykov is also collecting donations for the victims. For now, the funds will go to Turkey, since Peykov has no connection with Syria.

PayPal: manolpeykov@yahoo.com

Commercial bank D

IBAN: BG39DEMI92405000305527

BIC: DEMIBGSF

Holder: Manol Kostadinov Peikov

Reason: For the victims of the earthquake

 

The Three Women Foundation collects material donations such as gloves, jackets, scarves, hats, blankets, tents, sleeping bags, diapers, baby food, sanitary napkins, camping chairs and tables, and more.

They can be sent to:

Sofia - McCann Agency, Shipka St. 23, Sofia 1504, phone +359885999766

Plovdiv - Manol Peykov, IK Janet 45, Blvd. Al. Stamboliyski 9, Plovdiv 4004, tel. 0889377723.

 

Lazar Radkov from Kapachki for the future has teamed up with KauziBG and is also collecting funds for blankets, sleeping bags, shawls, rescue foil, camping beds and other necessary supplies. You can donate an amount of your choice here.

 

The National Children's Network announced that all donations made to its account until the end of February will be redirected to benefit the children affected by the earthquake in Turkey's Arsuz region.

NMD urges anyone who wants to donate to do so HERE.

 

Gorata.bg is raising funds for the purchase of essential items. An organization has already been activated to transport them to Turkey and Syria as soon as possible.

by PayPal - You can donate

the account of the organization: "Gorata.bg" Foundation

IBAN: BG74RZBB91551011840078, Reason: Earthquake.

 

The "Platform" is in contact with two organizations in Turkey and one in Syria, including a network of food banks that distributes food and water to the victims, and an organization of 16,000 volunteer rescuers active in the destroyed cities of Karamanmarash and Pazardzuk, and recruiting funds in their aid.

You can support the campaign HERE.

 

The National Association of Volunteers in Bulgaria is raising funds to support its teams, which are already operating in rescue operations in Turkey. They need fuel, supplies, medicine and other essentials to be more effective in the field:

UniCredit Bulbank AD

IBAN: BG11 UNCR 7000 1522 2002 11

BIC: UNCRBGSF

 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

 

UNICEF is the international children's fund of the United Nations. Its teams are on the ground in Syria helping children and families, including helping unaccompanied children find their loved ones. At the request of the Turkish government, UNICEF is ready to provide assistance in Turkey as well.

 

The White Helmets are an organization made up of 3,000 volunteers who have been working for many years in Syria. If you choose to donate to them, the money will go towards equipment and supplies so that volunteers can continue their search and rescue operations for survivors after the earthquake.

 

The World Food Programme, a UN organization to fight hunger, is on the ground in Syria and Turkey and is partnering with local organizations in both countries to deliver emergency food packages.

 

The International Rescue Committee has been on the ground in Syria since 2012. They provide humanitarian aid to regions affected by the war and now by the severe earthquake.

 

Global Giving connects smaller local organizations with donors. She launched a special campaign to raise $5 million for the victims in Turkey and Syria. With the money, food, shelter, water will be provided, as well as support for the victims by teams of psychologists.

 

Doctors Without Borders. They provide blankets and medical kits and provide medical aid to the wounded in northwestern Syria.

 

Follow us DIPLOMATIC LIFE


  Социални мрежи