ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПОСТИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПОСТИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА

Избрани моменти от лабораторните експерименти във виртуална реалност, организирани от Съвместния център за обучение, симулации и анализи – БАН.
В резултат на работата е извършена предварителна оценка на въздействието на различни спортни дейности и туристически атракции, приложими в концепцията за тяхната дигитализация. Използва се смесен психофизиологичен отговор на различни демографски групи потребители, както и дискретна потребителска оценка на впечатленията от мултимедийни стимулации във виртуална реалност.
Дейностите са част от проект Дигитални иновации и социална интеграция сред подрастващите в партньорство с Фондация за глобално обществено здраве, САЩ https://gchfoundation.org/ и Столична община.
Очаквайте резултатите в новата книга ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПОСТИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА, смел опит да се предскаже ролята на дигитализацията в обозримото бъдеще 2037 г. на международния екип под редакцията на проф. Златогор Минчев.

*********

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE POST-INFORMATION ERA
Selected moments from the laboratory experiments with virtual reality, organized by the Joint Training Simulation & Analysis Center – Bulgarian Academy of Sciences.
As a result of the research work, a preliminary assessment of the effect of various sports activities and tourist attractions, applicable in the concept of their digitization, was performed. A mixed psychophysiological response of different user demographics is used, as well as a discrete user evaluation of the impressions of multimedia stimulations in virtual reality. The activities are part of the project Digital Innovation and Social Integration among Adolescents, in partnership with the Foundation for Global Public Health, USA https://gchfoundation.org/ and the Sofia Municipality.
The audience could see the results in the new book DIGITAL TRANSFORMATION IN THE POST-INFORMATION ERA, a brave attempt to predict the role of digitization in the foreseeable future 2037 of an international team under the editorship of Prof. Zlatogor Minchev.


    Социални мрежи