STUDENT OF THE YEAR 2022

STUDENT OF THE YEAR 2022

PICTURES 1          PICTURES 2           PICTURES 3

On the eve of March 3rd - the National Day of the Republic of Bulgaria, the ceremony for the awarding of the Student of the Year prize took place under the patronage of President Rumen Radev.

The host of the 16th edition of the national prize Student of the Year was the University of National and World Economy, and the main organizer of the event was the National Representation of the Student Councils of Bulgaria.

The President of Bulgaria personally honored the event. Among the official guests were the Acting Deputy Prime Minister Atanas . Pekanov, the Minister of Justice Krum Zarkov, deputy ministers, representatives of the local government, rectors and representatives of the academic community, students and journalists.

For the first time in the history of its creation, the Student of the Year competition was awarded the attention of representatives of the diplomatic corps: H. E. Mrs. Zakia El Midaoui, Ambassador of the Kingdom of Morocco - Chairman of the Embassies of African, Arab and French-speaking countries, H.E. Dr. Dr. Zeljko Jovic - Ambassador of the Republic of Serbia, HE Lina Omar - Ambassador of the Republic of Iraq, H.E. Natasha Bergelj - Ambassador of the Republic of Slovenia, H.E. Ghazi Hamed Alfadli - Ambassador of the Emirate of Kuwait, H.E. Claudio do Nascimento – First Secretary of the Embassy of the Federative Republic of Brazil.

The President of Bulgaria presented the "Student of the Year - 2022" award to Radina Ivanova Bodurova, who is a third-year student at the Georgi Benkovski Air Force College.

The ceremony began with the speeches of the chairman of the NPSS, Daniel Parushev, and the rector of the UNSS, Prof. Dimitar Dimitrov. A special award of the NPSS was presented to Prof. Liliana Valcheva - President of the National Trade Union "Higher Education and Science". The rector of UNSS Prof. Dimitar Dimitrov presented the award for "Humanities and Social Sciences" to Atanas Georgiev Radev from Sofia University "St. Kliment Ohridski". Acting Deputy Prime Minister Atanas Pekanov presented the award for "Technical Sciences" to Reni Georgieva Syarova. Acting Minister of Justice Krum Zarkov presented the award for "Legal Sciences" to Vyara Borisova Trifonova. The award in the "Pedagogical Sciences" category was presented by the chairman of the Metropolitan Municipal Council (SOC) Georgi Georgiev to Denis Asenov from the "Angel Kanchev" University of Ruse. The award for "Economic Sciences" was presented by Irina Shtonova - Deputy Minister of Economy and Industry, to Valeri Krasimirova from UNSS. For "Natural sciences, mathematics and informatics", the award was presented by Atanas Kovachev - a member of the expert jury, to Dimitar Sabev Dimitrov from the "Nikola Y. Vaptsarov" Higher Naval School. Kubrat Pulev announced that the award for "Sport" was awarded to Boryana Nikolaeva Kalein from the National Sports Academy. Deputy Minister of Energy Iva Petrova awarded Vesela Slaveykova Slaveva from the Forestry University in the category "Agrarian Sciences and Veterinary Medicine". In the "Health" category, the award was presented by the Deputy Minister of Health, Associate Professor Alexander Zlatkov, to Zdravko Ivanov Ivanov from the Medical University in Plovdiv. In the "Arts" category, the prize was presented by Dr. Petar Chaushev, chairman of the NPSS in 2010-2011, to Ivan Todorov of the National Academy of Arts. Prof. Dragomir Stefanov presented the award for "Security and Defense" to Borislav Petrov Ivanov from the "Georgi Benkovski" Higher Aerospace School. In the "Foreign student in Bulgaria" category, the Moroccan ambassador to our country, H.E. Zakia El Midaoui, presented the award to Mark Schneider from Germany, who is studying at the Medical University in Varna. Elena Nikolova, who studies higher education in Italy, was awarded for "Bulgarian student studying abroad". The award was announced by Assoc. Daniel Yordanov - Chairman of the NPSS from 2006 to 2008, and by Atanas Maznev - Deputy Minister of Electronic Government. The Deputy Minister of Education and Science Prof. Albena Chavdarova presented the award in the category "Doctoral Student of the Year" to Teodor Anatoliev Angelov from the Medical University in Sofia. Assoc. Eng. Ivaylo Simeonov, mayor of the Elin Pelin municipality and first chairman of the NPSS, presented the prize in the category "Student - volunteer of the year" to Lora Fuchedjieva. The management of the NPSS presents an award to Kubrat Pulev, which is for the development of Bulgarian sports among student youth, announced the chairman of the NPSS Daniel Parushev.

The "Student of the Year" competition was established at the beginning of 2006 at the initiative of the delegates to the General Assembly of the National Representation of Student Councils in Bulgaria. Its main mission is to popularize, distinguish and promote the achievements of Bulgarian students from all fields of higher education before the public. A jury of leading experts in higher education has determined the winners in the categories.

All prize winners have proven achievements in scientific, cultural, sports and other activities that are related to the educational process at the national and international level.

************************************************

В навечерието на 3-ти март - Националния празник на Република България се състоя церемонията по връчването на приза Студент на годината, под патронажа на Президента Румен Радев.

Домакин на 16 – то издание на националния приз Студент на годината бе Университетът за национално и световно стопанство, а основен организатор на събитието Националното представителство на студентските съвети на България.

Президентът на България уважи лично събитието. Сред официалните гости бяха Служебният вицепремиер Атанас Пеканов, министърът на правосъдието Крум Зарков, заместник министри, представители на местната власт, ректори и представители на академичната общност, студенти и журналисти.

За първи път в историята от неговото създаване конкурсът Студент на годината бе удостоен с вниманието на представители на дипломатическия корпус: Н. Пр. Закия Ал Мидауи, посланик на Кралство Мароко - Председател на посолствата на африканските, арабските и френско говорещите държави, Н. Пр. Д-р Желко Йович - Посланик на Република Сърбия, Н. Пр. Лина Омар - Посланик на Република Ирак, Н. Пр. Наташа Бергел - Посланик Република Словения, Н. Пр. Гази Хамед Алфадли - Посланик на Емирство Кувейт, Н. Пр. Клаудио до Насименто – Първи секретар на посолството на Федеративна република Бразилия.

Ь

Държавният глава връчи наградата "Студент на годината - 2022" на Радина Иванова Бодурова, която е трети курс във Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски".

Церемонията започна с изказвания на председателя на НПСС Даниел Парушев и на ректора на УНСС проф. Димитър Димитров. Връчена беше специална награда на НПСС на проф. Лиляна Вълчева - председател на Националния браншови синдикат "Висше образование и наука". Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров връчи наградата за "Хуманитарни и социални науки" на Атанас Георгиев Радев от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Служебният вицепремиер Атанас Пеканов връчи наградата за "Технически науки" на Рени Георгиева Сярова. Служебният министър на правосъдието Крум Зарков връчи наградата за "Правни науки" на Вяра Борисова Трифонова. Наградата в категорията "Педагогически науки" беше връчена от председателя на Столичния общински съвет (СОС) Георги Георгиев на Денис Асенов от Русенския университет "Ангел Кънчев". Отличието за "Стопански науки" беше връчено от Ирина Щонова - заместник-министър на икономиката и индустрията, на Валери Красимирова от УНСС. За "Природни науки, математика и информатика" наградата беше връчена от Атанас Ковачев - член на експертното жури, на Димитър Събев Димитров от Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров". Кубрат Пулев обяви, че наградата за "Спорт" се присъжда на Боряна Николаева Калейн от Националната спортна академия. Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова отличи в категорията "Аграрни науки и ветеринарна медицина" Весела Славейкова Славева от Лесотехническия университет. В категорията "Здравеопазване" наградата беше връчена от заместник-министъра на здравеопазването доц. Александър Златков на Здравко Иванов Иванов от Медицинския университет в Пловдив. В категорията "Изкуства" призът беше връчен от д-р Петър Чаушев, председател на НПСС през 2010-2011 г., на Иван Тодоров от Националната художествена академия. Доц. Драгомир Стефанов връчи наградата за "Сигурност и отбрана" на Борислав Петров Иванов от Висшето вонновъздушно училище "Георги Бенковски". В категорията "Чуждестранен студент в България" наградата беше връчена от посланика на Мароко у нас Н. ПР. Закия Ел Мидауи на Марк Шнайдер от Германия, който се обучава в Медицинския университет във Варна. За "Български студент, обучаващ се в чужбина" беше отличена Елена Николова, която учи висше образование в Италия. Наградата беше обявена от доц. Даниел Йорданов - председател на НПСС от 2006 до 2008 г., и от Атанас Мазнев - заместник-министър на електронното управление. Заместник-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова връчи наградата в категорията "Докторант на годината" на Теодор Анатолиев Ангелов от Медицинския университет в София. Доц. инж. Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин и първи председател на НПСС, връчи приза в категорията "Студент - доброволец на годината" на Лора Фучеджиева. Ръководството на НПСС връчва награда на Кубрат Пулев, която е за развитието на българския спорт сред студентската младеж, обяви председателят на НПСС Даниел Парушев.

Конкурсът "Студент на годината" е учреден в началото на 2006 г. по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в България. Основната му мисия е да популяризира, отличава и насърчава постиженията на българските студенти от всички области на висшето образование пред обществеността. Жури в състав от водещи експерти във висшето образованието е определило победителите в категориите.

Всички призьори са с доказани постижения в научната, културната, спортната и други дейности, които са свързани с образователния процес на национално и международно ниво.


    Социални мрежи